Algemene voorwaarden bij de uitvoering van adviesopdrachten,  coachingsopdrachten en trainingen.

1          Algemeen
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten voor adviesopdrachten, coachingsopdrachten en trainingen.

2          Grondslag offertes
Offertes zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt.

De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt. Coaching vanuit het Hart zal de door haar te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

3          Verstrekken van informatie, vrijstellen van medewerkers en werkruimte door de opdrachtgever
Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle informatie (documenten en gegevens) die Coaching vanuit het Hart nodig heeft.

Dit geldt ook voor het vrijstellen van medewerkers van de eigen organisatie van de opdrachtgever, die bij de werkzaamheden betrokken (zullen) zijn. Bovendien zal de opdrachtgever zorgdragen voor een geschikte werkruimte.

4          Het betrekken van derden bij de opdrachtuitvoering
Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door de opdrachtgever of door Coaching vanuit het Hart geschiedt uitsluitend in onderling overleg.

5          Medewerkers
5.1       Wijziging deelname van medewerkers
Coaching vanuit het Hart kan in overleg met de opdrachtgever de deelname van medewerkers, die met de uitvoering van de opdracht belast zijn, wijzigen, indien zij meent dat dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is. De wijziging mag de kwaliteit van de te verrichten diensten niet verminderen, noch de continuïteit van de opdracht ongunstig beïnvloeden, zonder vooraf wederzijds overleg en instemming. Een wijziging van deelname van medewerkers kan ook op verzoek van de opdrachtgever in overleg met Coaching vanuit het Hart plaatsvinden.

5.2 Het aantrekken of in dienst nemen van wederzijdse medewerkers
Geen van de partijen mag tijdens de uitvoering van de opdracht en binnen één jaar na beëindiging van de opdracht medewerkers van de wederpartij in dienst nemen of met medewerkers over indiensttreding onderhandelen, dan in overleg met de wederpartij.

6          Tarieven en kosten van de opdracht
Met betrekking tot de tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen staat in de offerte aangegeven, of daarin zijn begrepen de secretariaatskosten, reisuren, reis- en verblijfkosten en andere opdrachtgebonden kosten. Voor zover deze kosten niet zijn inbegrepen, kunnen ze afzonderlijk worden berekend.

Een tussentijdse verandering van het niveau van de lonen en kosten die Coaching vanuit het Hart noodzaakt tot tariefsaanpassing of aanpassing van andere hiervoor genoemde kostenvergoedingen, zal worden doorberekend.

In het honorarium zijn geen rentekosten opgenomen, tenzij in de offerte anders is aangegeven.

7          Betalingsvoorwaarden
Het honorarium en de kosten als in punt 6 genoemd, die niet in de tarieven zijn inbegrepen, worden maandelijks bij (voorschot)declaratie in rekening gebracht. Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na declaratiedatum.

Na die vervaldag wordt de wettelijke rente in rekening gebracht, zonder dat ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan Coaching vanuit het Hart de uitvoering van de opdracht opschorten.

Schiet de opdrachtgever te kort in het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke.

Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals hiervoor aangegeven (ongeacht de tenaamstelling van de declaratie).

8          Wijziging van de opdracht, c.q. meerwerk
De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.

Indien de tussentijdse wijziging het overeengekomen honorarium of de kostenvergoedingen beïnvloedt, zal Coaching vanuit het Hart dit de opdrachtgever zo spoedig mogelijk melden.

Indien een tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, zal Coaching vanuit het Hart de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien een dergelijk aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd.

 9          Duur en afsluiting van de opdracht

De duur van de opdracht kan behalve door de inspanning van de medewerkers, die met de uitvoering van de opdracht zijn belast, worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die Coaching vanuit het Hart verkrijgt en de medewerking die wordt verleend. Coaching vanuit het Hart kan dan ook niet van tevoren exact aangeven hoe lang de doorlooptijd voor het uitvoeren van de opdracht zal zijn.

In financiële zin is de opdracht afgesloten, zodra de slotdeclaratie door de opdrachtgever is goedgekeurd. Binnen een termijn van 30 dagen na dagtekening van deze slotdeclaratie dient de opdrachtgever Coaching vanuit het Hart hierover te berichten. Indien de opdrachtgever niet binnen deze termijn reageert, wordt de slotdeclaratie geacht te zijn goedgekeurd.

10        Tussentijdse beëindiging van de opdracht
Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen, indien een van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekend gemaakt.

Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de opdrachtgever, heeft Coaching vanuit het Hart vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie, waarbij het declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd.

Coaching vanuit het Hart mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd.

Coaching vanuit het Hart behoudt daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht.

Ingeval een van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.

11        Intellectuele eigendom
Modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en in de training zijn gebruikt, zijn en blijven het eigendom van Coaching vanuit het Hart. Openbaarmaking kan der halve alleen geschieden na verkregen toestemming van Coaching vanuit het Hart.

De opdrachtgever heeft uiteraard het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. In geval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

12        Vertrouwelijkheid
Coaching vanuit het Hart is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. Coaching vanuit het Hart zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal zonder toestemming van Coaching vanuit het Hart aan derden geen mededelingen doen over de aanpak van Coaching vanuit het Hart, haar werkwijze en dergelijke, dan wel haar rapportage ter beschikking stellen.

 13        Aansprakelijkheid
Coaching vanuit het Hart is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door Coaching vanuit het Hart van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitvoeren van adviesopdrachten, coachingsopdrachten en trainingen mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat Coaching vanuit het Hart voor haar werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen.

Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een halfjaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden.

Eventuele aanspraken van de opdrachtgever als hierboven bedoeld dienen binnen één jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend.

De opdrachtgever zal Coaching vanuit het Hart en haar medewerkers te allen tijde vrijwaren tegen alle vorderingen van derden die op enige wijze samenhangen met door Coaching vanuit het Hart ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden, tenzij een en ander het gevolg is van opzet of grove schuld.

Coaching vanuit het Hart  is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan als Coaching vanuit het Hart is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Coaching vanuit het Hart is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

 14        Toepasselijk recht
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Coaching vanuit het Hart partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

November 2018