Privacyreglement Coaching vanuit het Hart     

Definities

In dit Privacyreglement gebruiken wij een definitie:

 • Reglement: dit privacyreglement; Privacywetgeving: Wet bescherming persoonsgegevens (vanaf 25 mei 2018: de Algemene Verordening Gegevensbescherming).
 1. Toelichting op dit Privacyreglement

Coaching vanuit het Hart mag de gegevens die u verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van uw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft Coaching vanuit het Hart de plicht om haar klanten:

 • op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door Coaching vanuit het Hart worden verwerkt;
 • te melden wie de gegevens kunnen inzien;
 • voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.
 1. De persoonsgegevens en het doel van het gebruik.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Coaching vanuit het Hart houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Reglement;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Coaching vanuit het Hart verwerkt uw persoonsgegevens als u zich aanmeldt als klant ( via het intake-formulier), de website bezoekt, u zich aanmeldt voor een nieuwsbrief, of via het contactformulier contact opneemt.

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Coaching vanuit het Hart verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

 

De volgende persoonsgegevens van klanten of leveranciers kunnen worden verzameld:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Geslacht;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Eventueel banknummer;
 • Eventueel gezondheidsgegevens;
 • Religie
 • Eventueel gezinsgegevens;
 • IP-adres

Uw persoonsgegevens worden door Coaching vanuit het Hart opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: gedurende de looptijd van de overeenkomst en conform wettelijke bewaartermijnen.

 1. Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Coaching vanuit het Hart verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven, tenzij:

 • dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;
 • dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Coaching vanuit het Hart met u heeft gesloten;
 • U daarvoor toestemming hebt gegeven.
 1. Plichten en bewaartermijn

Coaching vanuit het Hart verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.

Uw persoonsgegevens worden door Coaching vanuit het Hart opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: gedurende de looptijd van de overeenkomst en conform wettelijke bewaartermijnen.

 1. Uw rechten als betrokkene
 • Recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van uw

verwerkt worden en met welk doel;

 • Inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad;
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens. Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van uw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
 • Het recht van verzet: het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Wilt u gebruik maken van uw rechten, dan kunt u dit per email bij coaching@coachingvanuithethart.nl aangeven. U ontvangt binnen één maand na ontvangst van uw verzoek bericht van Coaching vanuit het Hart. Ook als u een klacht hebt over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens kun u contact met Coaching vanuit het Hart opnemen; we proberen er samen met u uit te komen.

Heeft u een (andere) opmerking/vraag/suggestie dan vindt u onze actuele contactgegevens op de website van Coaching vanuit het Hart.